Reisitingimused

REISITINGIMUSED-PAKETTREISILEPING

 

Reisiettevõtja „LENTUUR”, edaspidi „Ettevõtja” ühelt poolt ja  „Reisija” teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1. Lepingu aines

Antud lepingu alusel kohustub Ettevõtja korraldama Reisijale pakettreisi riiki, mille Reisija on valinud vastavalt reisikavale ja tingimustel, mis on ettenähtud Reisikavaga. (Antud lepingu lisa)

 

2. Reisileping ja Ettevõtja vastutus

2.1.Ettevõtja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses (pt.44) ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

2.2. Ettevõtja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.

2.3. Ettevõtja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud forse majorei  tõttu ( sh. looduskatastroofid, sõda, streigid jms.), aga samuti ka ettenägematud olukorrad- nagu tehnilised probleemid, lennu- või laevafirmade sõidugraafikute, väljalennu või –sõidu tühistamine jms.

2.4. Lepingu sisu

Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kajastavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.

2.5. Ettevõtja garanteerib reisi hinna muutmatuse pärast Reisija poolt täielikku reisi tasumist vastavalt reisikavas näidatud hinnale. ( Antud lepingu lisa)

2.6.Ettevõtja võib tõsta reisi hinda ainult vastavuses järgnevatele tingimustele ja miinimum 21 päeva enne reisi algust:

2.6.1. maksude ja teenuste hinna tõus nii Eestis kui ka sihtriikides, kui nad mõjutavad reisi hinda;

2.6.2. transpordi hindade tõus, mida polnud võimnalik ettenäha reisi hinna planeerimisel;

2.6.3. valuuta kurside oluline muutumine.

2.7. Abistamise kohustus.

Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Juhul kui Reisija pole seda teinud ning ta haigestus reisil võo temaga juhtub õnnetus või ta satub kuritöö ohvriks, abistab Ettevõtja teda kõigiti ja Reisija tasub kõik sellega seoses olevad lisakulud.

 

3.Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine.

3.1.Reisi ja Ettevõtja vaheline leping muutub mõlemale poole siduvaks hetkest kui Reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu (hiljemalt 5 päeva pärast reisi broneerimist).

3.2. Bussi- või bussi-praamireisi tellimisel peab Reisija tasuma ettemaksu 70 eurit ja 30 päeva enne reisi toimumist tuleb tasuda kogu reisi maksumus.

3.3. Reisidel, mille korraldajad on teised reisikorraldajad ning mida müüb/vahendab Ettevõtja, kehtivad korraldaja reisiringimused ja nõuded (st. reiside tegeliku organiseerija nõuded).

3.4. Lennureiside tellimisel on ettemaksuks 30% iga tellitud reisipaketi kohta; mis tuleb tasuda 3 päeva jooksul reisi broneerimise päevast. Reisi kogumaksumus peab olema tasutud 31 päeva enne väljalendu.

 

4. Broneeritud reisi annuleerimistingimused.

4.1. bussi ja bussi-praamireiside puhul  on Reisija kohustatud jätma hüvitiseks järgmised summad:

30 päeva enne reisi- ettemaksusumma

29-14 päeva enne reisi – 50% reisi(de) üldmaksumusest

13 enne reisi – 100% reisi(de) üldmaksumusest

4.2. Lennureiside annuleerimine toimub lennureisi tegeliku reisikorraldaja tingimustel (vt. Lennureisikorraldaja reistingimusi).

EBAMEELDIVUSTE VÄLTIMISEKS SOOVITAME VORMISTADA REISITÕRKEKINDLUSTUSE!

Annuleerides mõjuvatel põhjustel (haigestumine, õnnetusjuhtum vms.) ning reisikindlustust omades tagastab kindlustusfirma Reisijale hüvitise.

Omalt poolt soovitame vormistada ka tervisekindlustuse ja pagasikindlustuse.

 

5. Poolte kohustused ja vastutus.

5.1.Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Ettevõtja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.

5.2.Reisijal lasub täielik vastutus passi-, tolli- või piiriformaalsuste täitmisel vastavalt EV, siht- või transiitriigi seadusandlustele.

5.2.1. Reisija on kohustatud omama reisidokumenti, mis on kehtiv vastavalt sihtriigi seadusandlusele.

5.2.2.  Reisijad, kes ei oma EV kodakondsust, kuid elavad sellel territooriumil elamisloa alusel, on kohustatud esitama reisidokumendi elamisloaga kehtivusega vähemalt 180 päeva peale reisi lõppu.

5.3. Ettevõtja ei vastuta laeva- ja lennufirmade sõiduplaanide muutuste eest.

5.4. Ettevõtja ei vastuta juhul kui saatkonnad keelduvad väljastama Reisijale viisat ( nii põhi- kui transiitviisa). Viisalõivu dokumentide läbivaatamise eest, sellisel juhul ei tagastata.

5.5 Ettevõtja ei vastuta kahju eest, mille Reisja on põhjustanud oma tahtliku või hoolimatu tegevusega. Samuti ei vastuta Ettevõtja selle eest, kui Reisija on sattunud kuritöö ohvriks.

5.6. Ettevõtjal on õigus tühistada reis, kui  reisile ei ole registreerunud vajalik arv soovijaid. Ettevõtja kohustub sellest teavitama Reisijat viitamatult (miinimum 14 päeva enne reisi planeeritavat algust) ning tagastama talle reisi eest tasutud summa.( Teiste reisikorraldajate reiside vahendamise puhul – vt. konkreetse Reisikorraldaja reisitingimusi).

5.7. Reisija on kohustatud esitama pretensioonid teenuste kohta, mis sisaldasid puudusi või eraldi mõne teenuse mitte osutamise kohta Ettevõtjale mitte hiljem kui 2 nädalase tähtaja kestel pärast reisi lõppu. Teiste Reisikorraldajate reiside puhul, vastvalt nende reisitingimustele.

5.8. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

5.9.Antud leping jõustub päeval, mil Reisija poolt on tasutud reisi kogu maksumus või ettemaks.

.

Ettevõtja: LENTUUR OÜ                                                Reisija………………………………….

reg.nr. 10484803                                                           Reisi nimetus………………………….

Pärnu mnt. 19                                                                    …………………………………………

10118 Tallinn                                                                 Reisi aeg ………………………………

                                                                                    Reisija allkiri………………………….

 

Reisitingimustega tutvunud…………………(kuupäev) ja olen nõus, mida kinnitan allkirjaga enda ja pereliikmete (või reisikaaslase) kohta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------